Bogate doświadczenie oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów721 000 997

ul. Rynek Sutki 31, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów722 000 997

ul. Piłsudskiego 57, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów783 700 704

Potrzebujesz pomocy drogowej ?

Samochód

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (w skrócie OC p.p.m., dalej OC) to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Ubezpiecz - samochód !

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (w skrócie OC p.p.m., dalej OC) to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dlatego zakres tego ubezpieczenia jest taki sam we wszystkich zakładach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu (do kwoty minimum1 mln EUR) lub osobie (do minimum 5 mln EUR). Istnieje również pewien katalog szkód, których zakład ubezpieczeń nie pokryje z polisy OC. W celu zapoznania się z nimi, zapraszamy do działu "Informacje".

Umowę ubezpieczenia zawiera się zawsze na okres jednego roku. Wyjątki od tej reguły są ściśle określone w ustawie. W celu zapoznania się z nimi, zapraszamy do działu "Informacje".

Umowę ubezpieczenia musimy wykupić najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce lub przed pierwszym wprowadzeniem go do ruchu. Kupując samochód używany wcześniej w Polsce należy sprawdzić, czy poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC. Może nam w tym pomóc dedykowana strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Brak polisy po sprawdzeniu w bazie UFG może wynikać z wielu przesłanek i nie świadczy o tym, że dany pojazd polisy nie ma. Prosimy o kontakt z naszym biurem w godzinach pracy w dni robocze, a pomożemy Państwu w ustaleniu, czy na zakupiony przez Państwa pojazd została zawarta umowa ubezpieczenia OC . W przypadku jej braku, musimy wykupić ubezpieczenie w dniu zakupu samochodu. Każdy pojazd zarejestrowany na terytorium RP musi mieć wykupioną polisę OC, nawet, gdy nie jest użytkowany lub jest czasowo wyrejestrowany. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią pojazdy historyczne. Po więcej informacji zapraszamy do działu "Informacje".

Klient posiada pełną dowolność wyboru firmy, w której chce zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na sprzedaż ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na terytorium RP, nie może odmówić zawarcia tego typu polisy na pojazd zarejestrowany w Polsce. Należy jednak pamiętać, że posiada on szeroką dowolność w kształtowaniu cen tego ubezpieczenia dla potencjalnych klientów. W sytuacji, gdy chcemy zmienić dotychczasowy zakład ubezpieczeń, konieczne jest złożenie wypowiedzenia umowy, najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Brak wypowiedzenia oznacza automatyczne wznowienie dotychczasowej umowy na kolejny rok.

AC

Autocasco (w skrócie AC) to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży naszego samochodu, jego części lub wyposażenia. Daje ono gwarancję ochrony w kraju i za granicą, gdy jesteśmy sprawcami szkody we własnym pojeździe lub gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe. Konstrukcja tego ubezpieczenia oraz jego szeroka dostępność daje nam możliwość elastycznego kształtowania zakresu ryzyk objętych ochroną, wariantu likwidacji szkód, ustalania wysokości udziałów własnych w szkodach, czy sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie maksymalnej wysokości potencjalnego odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie autocasco może występować w dwóch formach, w zależności od sposobu określenia jego zakresu w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU):
• wg ryzyk nazwanych, wymienionych wprost w treści OWU np. pożaru, kradzieży z włamaniem, uszkodzenia wskutek kolizji pojazdu z innym pojazdem, itd;
• w tzw. formule all-risk, czyli ochronie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem tych, które zostały wprost wyłączone w treści OWU np. brak odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działań o charakterze terrorystycznym, czy będące skutkiem skażenia radioaktywnego.

Ochrona ubezpieczeniowa może objąć samochód wraz z jego wyposażeniem fabrycznym, dealerskim oraz dodatkowym. Umowę ubezpieczenia Autocasco zawiera się zazwyczaj na 12 miesięcy i wygasa ona samoczynnie z końcem okresu ubezpieczenia.

Komunikacyjne NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie NNW) to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia finansową rekompensatę szkód osobowych powstałych w razie wypadku związanego z używaniem samochodu. Ubezpieczeniem NNW chronimy wszystkie osoby poruszające się samochodem, od momentu wsiadania do momentu wysiadania z pojazdu po skończonej podróży, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW obejmuje również wypadki, które mają miejsce podczas bieżącej obsługi samochodu (tankowanie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie bagażu, mycie i czyszczenie auta, otwieranie i zamykanie drzwi garażu lub bramy posesji, naprawa pojazdu na miejscu awarii), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości. Ochrona ubezpieczeniowa NNW obejmuje zdarzenia na terenie Polski oraz poza jej granicami, niezależnie od tego czy ponosimy odpowiedzialność za zajście wypadku oraz czy posiadamy inne ubezpieczenia z tytułu których należy nam się wypłata odszkodowania. Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się zazwyczaj na rok lub do końca trwania umowy ubezpieczenia OC lub AC. Jest ona przyporządkowana do wskazanego w polisie pojazdu i obejmuje tylko zdarzenia związane z użytkowaniem tylko tego konkretnego auta.

Assistance komunikacyjne

Ubezpieczenie assistance (ASS) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dzięki któremu mamy możliwość skorzystania z pakietu świadczeń pomocy w podróży, zapewnionych nam przez specjalistyczną firmę o zasięgu globalnym, współpracującą z wybranym przez nas zakładem ubezpieczeń, w razie zajścia zdarzenia określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie to występuje w wielu opcjach, bardzo znacząco różniących się zakresem i ceną.

W większości zakładów ubezpieczeń, w bardzo atrakcyjnej cenie maksymalnie kilkunastu złotych lub wręcz za darmo, otrzymujemy ubezpieczenie ASS w zakresie obejmującym pomoc po kolizji naszego pojazdu na terenie Polski, jako dodatek do umowy ubezpieczenia OC. Przysługujące nam wtedy świadczenie to zazwyczaj możliwość odholowania uszkodzonego auta do miejsca naprawy na koszt ubezpieczyciela.

Za opłatą wyższej składki (nawet już od 36zł) uzyskujemy możliwość wykupienia pomocy (w tym holowania), obejmującej awarię pojazdu w Polsce i za granicą. Zakres ubezpieczenia jest inny dla każdego rodzaju ubezpieczenia ASS, dlatego niezbędnym jest dobre zapoznanie z się z OWU, zwłaszcza, że jeden zakład ubezpieczeń potrafi oferować nawet do 10 opcji tego ubezpieczenia. Porównując ubezpieczenia assistance należy wziąć pod uwagę następujące najważniejsze niecenowe parametry oferty:
• zakres terytorialny (tylko Polska czy również zagranica);
• zdarzenia objęte ubezpieczeniem (tylko kolizja, czy kolizja, kradzież, awaria, inne zdarzenia);
• kilometrowa franszyza integralna (czy ubezpieczenie działa w miejscu;
• zamieszkania/siedziby, czy też dopiero po odjechaniu na odpowiednią odległość od domu/siedziby);
• limit holowania w Polsce, do Polski, za granicą, w przypadku różnych zdarzeń;
• udostępnienie samochodu zastępczego, na jak długo w przypadku różnych zdarzeń;
• suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia i dla całego okresu ubezpieczenia;
• okres na jaki chcemy zawrzeć ubezpieczenie;
• katalog pozostałych świadczeń udostępnianych przez ubezpieczyciela (np. hotel, wymiana uszkodzonego koła, podładowanie akumulatora, i in.)

Korzystając z komunikacyjnego ubezpieczenia assistance warto pamiętać, że jest to ubezpieczenie polegające na udzieleniu nam bezpłatnej pomocy w podróży, a nie na refundacji poniesionych przez nas kosztów pomocy zorganizowanej samodzielnie. Oznacza to, że w przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia należy skontaktować się z infolinią assistance danego zakładu ubezpieczeń, której to pracownik po uzyskaniu od nas informacji o miejscu zdarzenia i zakresie oczekiwanej pomocy, zorganizuje dla nas odpowiednie świadczenia zgodne z OWU. W przypadku działania na własną rękę, bez ustaleń z infolinią assistance, zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić refundacji poniesionych przez nas kosztów.

Zielona karta

Ubezpieczenie Zielona Karta to ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pozwalające na jazdę po terenie następujących państw:
• Rosja (RUS);
• Białoruś (BY);
• Ukraina (UA);
• Bośnia i Hercegowina (BIH);
• Czarnogóra (MNE);
• Albania (AL);
• Macedonia (MK);
• Turcja (TR);
• Maroko (MA);
• Tunezja (TN);
• Izrael (IL);
• Iran (IR)

Na terytorium pozostałych krajów europejskich Zielona Karta nie jest wymagana, gdyż kraje te honorują polskie ubezpieczenie OC.
Certyfikaty Zielonej Karty wydawane są za darmo lub za opłatą dodatkowej składki (od kilkunastu złotych do kilku tysięcy złotych).
Jeśli planują Państwo wyjazd do powyższych krajów w przeciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia ubezpieczenia OC, sugerujemy, aby zapytali Państwo o Zieloną Kartę od razu przy wykupywaniu ubezpieczenia OC. W skrajnych przypadkach może się tak zdarzyć, że wybrany przez Państwa zakład ubezpieczeń nie wydaje Zielonych Kart, robi to tylko w dniu zakupu ubezpieczenia OC lub cena jego uzyskania może być przez dla Państwa nieakceptowalna. Jednocześnie sugerujemy, aby pozyskania certyfikatu ZK do ubezpieczenia OC nie pozostawiali Państwo na ostatnią chwilę przed wyjazdem, gdyż z uwagi na różne procedury występujące w różnych zakładach ubezpieczeń, mogą go Państwo nie uzyskać „z marszu”.

Szyby

Ubezpieczenie szyb jest dobrowolnym dodatkowym ubezpieczeniem, które obejmuje ochroną szyby zamontowane w pojeździe (czołową, tylną i boczne), nie obejmuje natomiast szklanego panoramicznego dachu. W zakres ubezpieczenia wchodzi organizacja naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb w samochodzie we współpracującym z zakładem ubezpieczeń punkcie naprawy szyb samochodowych. Koniecznym warunkiem do zawarcia tego ubezpieczenia jest brak uszkodzeń szyb w dniu podpisania umowy. Ubezpieczenie to wykupujemy zawsze razem z ubezpieczeniem OC lub AC, gdyż nie jest ono samodzielnie sprzedawanym produktem. Warto wykupić ubezpieczenie szyb, ponieważ ich uszkodzenia są jednymi z najczęściej występujących szkód na polskich drogach. Jest to niespodziewany wydatek, który trzeba ponieść, a może on sięgać nawet 3 tysięcy złotych za pojedynczą szybę. W przypadku posiadania przez nas ubezpieczenia autocasco, skorzystanie z ubezpieczenia szyb zamiast AC nie powoduje utraty posiadanej przez nas zniżki w AC.

Ubezpieczenie utraty zniżek

To ubezpieczenia dodatkowe do umów OC i AC, których zadaniem jest ochrona posiadanych przez klienta zniżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia w przypadku zajścia szkody z danego ryzyka. Ubezpieczenia te działają tylko w obrębie zakładu ubezpieczeń, w którym zawarte zostało ubezpieczenie OC i/lub AC wraz z opcją rozszerzającą. Ich działanie polega na tym, że mimo zlikwidowania szkody z danego ubezpieczenia i wpisania jej do rejestru szkód prowadzonego przez UFG, ubezpieczyciel który taką umowę zawarł, zobowiązuje się do niepotrącania zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia i bezszkodową kontynuację przy odnowieniu umowy na rok następny. Ubezpieczenie to działa wg zasad określonych w OWU. Zazwyczaj dotyczy jednej szkody w ramach jednego ryzyka na danym pojeździe, tzn. że druga szkoda będzie już uwzględniona, może wystąpić 1 szkoda z OC i 1 szkoda z AC, niekoniecznie z tego samego zdarzenia i nie spowoduje to utraty zniżek za bezszkodowość oraz ochrona ta dotyczy tylko tego pojazdu, na którym była wykupiona ochrona zniżki. Istnieje również wersja w której ochrona taka po zakupie działa przez pełen rok na wszystkich pojazdach ubezpieczonych w danym zakładzie ubezpieczeń.

Koszt tego rodzaju ubezpieczenia zaczyna się już od 10 zł w przypadku ubezpieczenia OC. Zachęcamy Państwa do rozszerzania swoich ubezpieczeń o tę opcję, w szczególności, gdy posiadają Państwo więcej niż jeden pojazd lub autem kierowała będzie osoba z małym doświadczeniem.