Bogate doświadczenie oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów721 000 997

ul. Rynek Sutki 31, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów722 000 997

ul. Piłsudskiego 57, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów783 700 704

Potrzebujesz pomocy drogowej ?

Informacje

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Postaramy się w sposób zwięzły i zrozumiały rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące ubezpieczeń. Dowiedz się, czym skutkuje nieterminowe opłacenie polisy OC, w jakim terminie można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia oraz co zrobić w przypadku sprzedaży samochodu. Poniżej znajdują się odpowiedzi na te i inne pytania. Zachęcamy do lektury.

Najczęściej zadawane pytania

Jakich szkód nie pokrywa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, w przypadku gdy szkoda ta została wyrządzona przez kierującego posiadacza pojazdu. Podobnie w sytuacji, gdy jesteś posiadaczem lub współposiadaczem innego pojazdu, w którym została wyrządzona szkoda z Twojej winy.
Ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód wynikających z przewożonych ładunków, przesyłek lub bagażu, o ile szkoda nie wynika z winy posiadacza innego pojazdu. W zakres ubezpieczenia nie wchodzi również strata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów kolekcjonerskich, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Sprzedałem samochód, co powinienem zrobić?

W momencie sprzedaży lub przeniesienia własności do samochodu, nowy właściciel przejmuje również prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Sprzedawca samochodu jest zobowiązany do przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia polisy OC oraz poinformowania na piśmie zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu własności samochodu. Czynność tę należy wykonać w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży/przeniesienia własności pojazdu. Informacje, jakie należy przekazać do zakładu ubezpieczeń to:ie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania nowemu posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia tego prawa własności i o danych nowego posiadacza. Dane te obejmują:
1) W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres i numer PESEL,
2) W przypadku przedsiębiorstw: nazwa, adres siedziby i numer NIP lub REGON

Po przekazaniu polisy OC skutki powstałych szkód nie obciążają byłego właściciela. Należy jednak pamiętać, że zbywca pojazdu ponosi odpowiedzialność solidarną z nabywcą w zakresie zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres do dnia skutecznego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie posiadacza pojazdu. OC ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia umowy, chyba że zostanie ona wcześniej wypowiedziana na piśmie przez nowego właściciela.

Informacje dodatkowe

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC skutkuje nałożeniem kary, zależnej od rodzaju pojazdu i okresu braku ubezpieczenia. Pojazdy zostały podzielone na kilka kategorii:
Osobowe: pojazdy zarejestrowane jako pojazdy osobowe,
Ciężarowe: pojazdy zarejestrowane jako samochody ciężarowe (w tym tzw. z kratką), ciągniki samochodowe oraz autobusy,
Pozostałe: przyczepy (niezależnie od wielkości i przeznaczenia), naczepy, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze, poj. specjalne, quady oraz wszystkie pojazdy inne niż osobowe i ciężarowe.

Rok do 3 dni od 4 do 14 dni więcej niż 14 dni
osoboweciężarowepozostałeosoboweciężarowepozostałeosoboweciężarowepozostałe
 
201570010501171750262529235005250583
201467210081121680252028033605040560
20136409601071600240026732004800533
20126009001001500225025030004500500
201139663479991158519819813170396
2010409655821023163720520463274409
2009417668831043166920920863338417
 
Kara za brak OC nakładana jest przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) w formie mandatu, a w przypadku nieuregulowania należności ściągana jest przez komornika.

Kara za nieterminowe opłacenie raty na ubezpieczenie OC zależy od czasu opóźnienia. W przypadku opłacenia składki po terminie, ale przed końcem rocznego okresu ważności polisy, konsekwencją mogą być odsetki karne za każdy dzień zwłoki. Jeśli natomiast opóźnienie jest dłuższe, a zaległość nie została uregulowana przed końcem terminu ważności polisy, umowa ulegnie rozwiązaniu, a na właściciela pojazdu zostanie nałożony mandat karny przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczeniowej OC zobowiązany jest każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Umowa powinna zostać podpisana najpóźniej w dniu, kiedy pojazd został zarejestrowany. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej reguły:
- Pojazdy historyczne i wolnobieżne – przed wprowadzeniem do ruchu,
- Gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, powinien opłacić OC przed przekroczeniem granicy Niezarejestrowane ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy – najpóźniej w dniu wprowadzenia do ruchu pojazdów,
- Niezarejestrowane ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy – najpóźniej w dniu wprowadzenia do ruchu pojazdów,
- Przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów historycznych lub wolnobieżnych, niedopuszczonych wcześniej do ruchu,
- Posiadacze umowy OC są zobowiązani do zawarcia nowej najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy.

Pojazdy historyczne i zabytkowe to pojazdy, które w rozumieniu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym zostały wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, lub w inwentarzu muzealiów. Pojazd taki musi mieć co najmniej 40 lat lub 25 lat i orzeczenie od rzeczoznawcy o tym, że jest to pojazd unikatowy lub o szczególnym znaczeniu dla historii motoryzacji.

UStandardowa umowa ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest na okres 1 roku. Umowa na czas krótszy, niż 12 miesięcy tzw. umowa ubezpieczenia krótkoterminowego może być zawarta w pewnych wyjątkowych okolicznościach.
- Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdu, mogą wykupić polisę OC dla pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży. Umowa musi być zawarta na czas nie krótszy niż 30 dni.
- Gdy pojazd zarejestrowany jest czasowo, można wykupić ubezpieczenie OC na minimum 30 dni i czas nie krótszy niż okres rejestracji.
- Gdy pojazd jest zarejestrowany za granicą na terenie państwa Unii Europejskiej i sprowadzony zza granicy na teren RP w celu użytkowania i zarejestrowania, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty objęcia w posiadanie pojazdu. Przysługuje jedna umowa na czas 30 dni.
- Pojazdy wolnobieżne można ubezpieczyć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
- Pojazdy historyczne na czas nie krótszy niż 30 dni.

Niestety NIE. Pojazd może być ubezpieczony jedynie na terytorium państwa, w którym został zarejestrowany. Dotyczy to wszystkich krajów członkowskich UE. Umowa ubezpieczenia mogłaby być zawarta jedynie, gdyby właściciel pojazdu zmienił kraj rezydencji i przerejestrował pojazd na polskie numery rejestracyjne.

Franszyza redukcyjna to wartość, o jaką ubezpieczyciel pomniejsza wypłatę odszkodowania. Może być określana procentowo np. 10% wartości szkody, kwotowo np. 200 zł lub w sposób mieszany np. 10%, ale nie mniej niż 1000 zł.Z kolei franszyza integralna definiuje wartość szkody, poniżej której odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Najczęściej jest to konkretna ustalona kwota np. 500 zł, ale czasami może być określona procentowo np. 1% sumy ubezpieczenia. Franszyza jest pojęciem ubezpieczeniowym i nie należy jej mylić z franczyzą, odnoszącą się do franchisingu.