Bogate doświadczenie oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów721 000 997

ul. Rynek Sutki 31, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów722 000 997

ul. Piłsudskiego 57, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów783 700 704

Potrzebujesz pomocy drogowej ?

Gospodarstwo rolne

Do ubezpieczeń rolnych zaliczamy przede wszystkim trzy rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych dedykowanych posiadaczom gospodarstw rolnych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpiecz - zdrowie i życie !

Każdy kto posiada gospodarstwo rolne, zdefiniowane jako: „obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”, ma obowiązek wykupienia ubezpieczeń OC rolnika oraz budynków rolniczych z mocy „Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Obowiązek zawarcia tych ubezpieczeń pojawia się w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego lub działki rolnej, której o powierzchnia po zsumowaniu z powierzchniami działek już posiadanych osiągnie co najmniej 1 ha. W sytuacji gdy dziedziczymy / kupujemy gospodarstwo rolne, należy się sprawdzić, czy i gdzie było ono ubezpieczone. Wraz z przekazaniem nam ziemi powinno nastąpić przekazanie polisy ubezpieczenia. Wszelkie prawa i obowiązki z tej umowy przechodzą z mocy ustawy na nabywcę gospodarstwa. Sprzedający powinien w terminie 14 dni zgłosić sprzedaż / darowiznę gospodarstwa do swojego zakładu ubezpieczeń dostarczając akt notarialny przekazania ziemi. Nabywający, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku samochodu, ma możliwość wypowiedzenia w dowolnym czasie tej umowy ubezpieczenia lub korzystania z niej do końca okresu na jaki została zawarta. Czasem ta ostatnia opcja wiąże się z możliwością przeliczenia składki przez zakład ubezpieczeń z uwzględnieniem zniżek nowego właściciela. Ubezpieczenia te zawiera się na okres 12 miesięcy. W sytuacji chęci zmiany ubezpieczyciela, u którego posiadaliśmy dotychczasową roczną polisę ubezpieczenia na nasze nazwisko, umowę ubezpieczenia należy wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. W sytuacji gdy tego nie zrobimy, a poprzednia polisa była opłacona w całości, wznowi się ona automatycznie z mocy ustawy na kolejny rok.

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Zgodnie z Ustawą ubezpieczeniem tym jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego”. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Suma gwarancyjna w przypadku jednego zdarzenia, czyli górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie jednego wypadku ubezpieczeniowego, wynosi 1 mln EUR w przypadku szkód rzeczowych oraz 5 mln EUR w przypadku szkód osobowych.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Zgodnie z Ustawą ubezpieczeniem tym powinny zostać objęte wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2, w tym budynki mieszkalne, inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.) oraz pozostałe budynki gospodarcze (szopy, garaże itp.). Obowiązek objęcia budynku ubezpieczeniem pojawia się z dniem pokrycia go dachem. Zakres ubezpieczenia określa ustawa, podając i definiując zamknięty katalog ryzyk, które są objęte ochroną. Są to: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina oraz upadek statku powietrznego. Ubezpieczenie to nie obejmuje zatem ochroną takich zdarzeń, jak np. przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące mienie w gospodarstwie rolnym.
Ubezpieczenie takie może obejmować:
• stałe elementy i ruchomości domowe w budynkach mieszkalnych od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem;
• ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych;
• wyposażenie budynków gospodarczych, urządzenia, narzędzia od zdarzeń losowych;
• produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych;
• zwierzęta gospodarskie od zdarzeń losowych;
Analogicznie jak przy ubezpieczeniu mieszkania i domu nie będącego budynkiem wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego, sugerujemy Państwu zawarcie dodatkowo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z ewentualnym rozszerzeniem o odpowiedzialność za świadczenie usług agroturystycznych (jeśli taką działalność Państwo wykonują).

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia wynika z Ustawy z dn. 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:
• huragan;
• powódź;
• deszcz nawalny;
• grad;
• piorun;
• obsunięcie się ziemi;
• lawinę;
• suszę;
• ujemne skutki przezimowania;
• przymrozki wiosenne;
Obowiązek ten jest spełniony, jeśli od dnia 1 lipca roku następnego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw, od co najmniej jednego z wymienionych powyżej ryzyk.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być uprawy:
• zbóż;
• kukurydzy;
• rzepaku;
• rzepiku;
• chmielu;
• tytoniu;
• warzyw gruntowych;
• drzew i krzewów owocowych;
• truskawek;
• ziemniaków;
• buraków cukrowych;
• roślin strączkowych;
Na podstawie ww. ustawy składki za obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych po spełnieniu określonych warunków mogą zostać objęte dotacją Skarbu Państwa. Oznacza to, że istnieje możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia ze składką nawet o 50% mniejszą.