Bogate doświadczenie oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów721 000 997

ul. Rynek Sutki 31, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów722 000 997

ul. Piłsudskiego 57, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów783 700 704

Potrzebujesz pomocy drogowej ?

Biznes

Ubezpieczenie flotowe jest kierowane do przedsiębiorstw posiadających co najmniej kilka pojazdów. W oparciu o posiadaną strukturę floty (liczbę, rodzaj oraz wiek pojazdów i przyczep), zadeklarowane sumy ubezpieczeń, wymagany przez Państwa zakres ubezpieczenia oraz przebieg dotychczasowej historii szkodowej przedsiębiorstwa, przygotowujemy dla Państwa indywidualne programy ubezpieczeniowe.

Ubezpiecz - biznes !

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in.:
• budynki, budowle, lokale przedsiębiorstwa;
• maszyny, urządzenia i wyposażenie;
• środki obrotowe;
• wartości pieniężne;
• nakłady inwestycyjne;
• mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży;
• mienie pracownicze;
• sprzęt elektroniczny, dane i zewnętrzne nośniki danych;
• towar w transporcie;
• szyby i oszklenia;
Zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia będące skutkiem:
• działania ognia lub innych zdarzeń losowych (tj. gradu, huraganu, lawiny, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, wybuchu, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, naporu śniegu, osunięcia się ziemi, spływu wód po zboczach, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub innych przedmiotów, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia);
• kradzieży z włamaniem;
• zniszczenia;
• rabunku;
• stłuczenia;
• wandalizmu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to dobrowolne ubezpieczenie chroniące przedsiębiorstwo przed finansowymi skutkami: czynów niedozwolonych (odpowiedzialność cywilna deliktowa), szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ubezpieczony odpowiedzialności nie ponosi (odpowiedzialność cywilna kontraktowa) podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Ubezpieczyciel gwarantuje pokrywanie szkód do wysokości tzw. sumy gwarancyjnej. Zazwyczaj podstawą obliczenia składki za ubezpieczenie OC jest wysokość rocznego przychodu ubezpieczonego ze zgłaszanego do ubezpieczenia rodzaju działalności.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Ubezpieczenie flotowe jest kierowane do przedsiębiorstw posiadających co najmniej kilka pojazdów. W oparciu o posiadaną strukturę floty (liczbę, rodzaj oraz wiek pojazdów i przyczep), zadeklarowane sumy ubezpieczeń, wymagany przez Państwa zakres ubezpieczenia oraz przebieg dotychczasowej historii szkodowej przedsiębiorstwa, przygotowujemy dla Państwa indywidualne programy ubezpieczeniowe. Niejednokrotnie pozwala to Państwu na osiągniecie stawek za ubezpieczenia komunikacyjne niedostępnych dla klientów indywidualnych, ani też dla Państwa w ofercie dla każdego pojazdu indywidulanie. Im większa jest flota i im lepsza jest dotychczasowa historia szkodowa klienta, tym większe są możliwości uzyskania lepszej ceny. Dzięki temu, że posiadamy w naszej ofercie większość ubezpieczycieli majątkowych działających w Polsce, w tym wszystkich specjalizujących się w ubezpieczeniach flot samochodowych, przeprowadzamy dla Państwa negocjacje z poszczególnymi zakładami, aby uzyskać najlepiej dopasowaną do Państwa wymagań ofertę w najkorzystniejszej cenie.

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Są to specjalistyczne ubezpieczenia związane z prowadzeniem określonych rodzajów działalności gospodarczej lub wykonywaniem określonego zawodu, których obowiązek zawarcia wprowadzają zawsze odpowiednie ustawy. Warunki takich ubezpieczeń opisane zostały w rozporządzeniach ministrów, w tym minimalne sumy gwarancyjne, moment powstania obowiązku zawarcia ubezpieczenia oraz zakres ochrony.
Do obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zaliczamy m.in.:
• OC adwokatów;
• OC agencji ochroniarskich;
• OC architektów i inżynierów budownictwa;
• OC biegłych rewidentów;
• OC biur rachunkowych;
• OC brokerów ubezpieczeniowych;
• OC detektywów;
• OC doradców podatkowych;
• OC komorników sądowych;
• OC indywidualnej / grupowej praktyki lekarskiej, indywidualnej / grupowej praktyki pielęgniarskiej / położniczej;
• OC multiagentów ubezpieczeniowych;
• OC notariuszy;
• OC organizatorów imprez masowych;
• OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;
• OC podmiotów leczniczych;
• OC pośredników nieruchomości;
• OC przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa;
• OC radców prawnych;
• OC rzeczników patentowych;
• OC rzeczoznawców majątkowych;
• OC syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy;
• OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ;
• OC użytkowników statków powietrznych;
• OC zarządców nieruchomości;
Występuje także kilka innych ubezpieczeń zawodowych, których warunki podlegają swobodnemu kształtowaniu przez zakłady ubezpieczeń. Są to m.in.:
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym;
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym;
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w przewozie kabotażowym;
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego;
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora;
• Dobrowolne ubezpieczenia zawodów objętych ubezpieczeniem obowiązkowym, zapewniające komplementarną ochronę ubezpieczeniową do już posiadanej (np. ubezpieczenie OC biur rachunkowych za czynności zawodowe nie podlegające pod ubezpieczenie obowiązkowe, np. szkody wynikłe z błędnego obliczenia składek ZUS) lub pozwalających zwiększyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego;
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców, opiekunów na koloniach i obozach, dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych i wychowawczych, instruktorów i trenerów sportowych, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przewodników górskich, ratowników GOPR i WOPR;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałą w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywania krajowego transportu samochodowego, którą ubezpieczający ponosi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 15 listopada 1994r. – Prawo przewozowe. Przedmiotem ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność ubezpieczającego wyłącznie, jeżeli otrzymał zlecenie przewozu, a list przewozowy został wystawiony na ubezpieczającego lub na jego zleceniodawcę. Przedmiotem ubezpieczenia nie są kary pieniężne nałożone na przewoźnika lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym kary umowne, przewoźne oraz obowiązek zapłaty cła.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu samochodowego, którą ubezpieczający ponosi zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, zwanej CMR. Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego wyłącznie, jeżeli otrzymał zlecenie przewozu, a list przewozowy CMR został wystawiony na ubezpieczającego lub na jego zleceniodawcę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w przewozie kabotażowym to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego świadczącego czasowo, na podstawie licencji wspólnotowej, usługi zarobkowego transportu drogowego na terytorium innego państwa członkowskiego, bez konieczności posiadania siedziby przedsiębiorstwa lub innej instytucji na jego terytorium. Ubezpieczenie to występuje w dwóch wariantach: dla przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz dla przewozów kabotażowych na terytorium pozostałych państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii. Wyłączenie RFN do osobnej kategorii jest spowodowane tym, że w prawie niemieckim ubezpieczenie kabotażowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym o ściśle określonych warunkach, które muszą zostać spełnione przez każdego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego to ubezpieczenie dokumentujące zdolność finansową podmiotu ubiegającego się o wydanie lub odnowienie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009r. Suma gwarancyjna w tym ubezpieczeniu zależy od ilości posiadanych pojazdów i wynosi 9000 EUR dla jednego pojazdu i po 5000 EUR dla każdego kolejnego.

Ubezpieczenie rzeczy w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, śródlądowym i morskim (cargo) to ubezpieczenie mienia, stanowiącego własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, określonego w umowie ubezpieczenia, w drogowym, lotniczym, kolejowym, śródlądowym lub morskim transporcie, wykonywanym obcym lub własnym transportem, w odniesieniu do którego ubezpieczający ponosi ryzyko transportowe. Umowa ubezpieczenia cargo może zostać zawarta w celu zabezpieczenia pojedynczego transportu (umowa jednostkowa) lub w celu ubezpieczenia mienia podczas transportów dokonywanych w okresie roku (umowa obrotowa) w drodze między nadawcą a odbiorcą końcowym. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem komplementarnym do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, które często nie zabezpieczają przewoźnika w stopniu wystarczającym z uwagi na ograniczenia prawne np. Konwencji CMR.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za powstałe w okresie ubezpieczenia szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający ponosi zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia są wyszczególnione w umowie ubezpieczenia i zadeklarowane w sumie ubezpieczenia roboty budowlano-montażowe oraz elementy budowlano-montażowe stanowiące przedmiot kontraktu i prowadzone lub znajdujące się na terenie budowy wymienionym w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to może też obejmować dodatkowo maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie budowlane oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie objętej ochroną ubezpieczeniową, a także odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie okresu ubezpieczenia, pozostające w bezpośrednim związku z ubezpieczonymi robotami budowlano-montażowymi, na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, do naprawienia których ubezpieczający jest zobowiązany przepisami prawa. Ochrona pokrywa zdarzenia losowe, tj. niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenia przyszłe i niepewne o charakterze nagłym i nieprzewidywalnymi, w tym zdarzenia powstałe w bezpośrednim związku z robotami budowalno-montażowymi i trwa ona od momentu wskazanego w umowie ubezpieczenia do wcześniejszego z terminów: końca okresu ubezpieczenia lub odbioru obiektu budowlano-montażowego.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM) to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie sprzęt lub maszyny po przyjęciu ich do eksploatacji, podczas ich użytkowania, napraw lub remontów, montażu lub demontażu. Ochrona pokrywa utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (MB) to ubezpieczenie, w którym przedmiotem ubezpieczenia są maszyny będące własnością ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego lub ubezpieczonego, eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podczas pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami. Ochrona pokrywa przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego i ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.